Representant

Neda Blakstad

Neda Blakstad

- Gjennom de to siste årene har jeg sammen med Agder Arbeiderpartiet jobbet politisk for å få til bedre kollektivtilbud for Agder sine innbyggere. Bedre buss med flere holdeplasser, tryggere skolevei for våre barn og enklere å reise miljøvennlig med tog -og buss i Agder. Som leder av Trafikksikkerhetsforumet har min førsteprioritet vært trygge skoleveier og gode gang -og sykkelveier for de som velger sykkel fremfor bil til jobb -og aktivitet.

- Debatten rundt familielivet har engasjert meg siden jeg selv ble mor. Jeg er opptatt av å finne gode løsninger for familier i Agder, men samtidig sørge for at det tilrettelegges for at kvinner og menn vil få like muligheter i arbeidslivet, barselpermisjon og i samfunnet.

- Noe som også har engasjert meg i politikken er arbeidsledigheten i Agder. Jeg brenner for at flest mulig kommer ut i arbeid -og klarer å stå i arbeid. Jeg mener og anerkjenner at alle mennesker har iboende ressurser, om det er ressurser som enten kan brukes i arbeidslivet eller i frivilligheten. Derfor jobber jeg politisk for at flere mennesker skal komme ut i arbeid samtidig skape flere arbeidsplasser i Agder.

Neda kom til Norge som kvoteflyktning i 1990 fra Iran. Hun er utdannet bedriftspedagog med spisskompetanse innen likestilling og mangfoldsledelse. I mange år har hun jobbet med bemanning og veiledning av arbeidssøkende.

Ved siden av vervene i fylkespolitikken har hun vært leder av kvinnenettverket og styremedlem i Kristiansand Arbeiderparti de siste fem årene.