Politikken

Sterkere fellesskap i Kristiansand

Arbeiderpartiets kommuneprogram for perioden 2019-2023 presenterer den politikken vi vil føre i den nye kommunen. Til grunn ligger ideologien om frihet, likhet og solidaritet. Vi er et parti som vil skape like muligheter for alle mennesker uavhengig av bakgrunn, økonomi, legning eller livssyn. Forskjellene øker mellom dem som har mye, og dem som har lite. Dette gjør seg også gjeldende i den nye kommunen vår, der mer enn 2000 barn lever i såkalte lavinntektsfamilier. Kristiansand skal være raus og inkluderende med plass for alle som ønsker å bo her. Særlig skal vi arbeide for at barn får en god barndom i kommunen.

Fullstendig program finnes i eget vedlegg nederst på denne siden.

En far hjelper sine to barn med lekser hjemme på kjøkkenbordet. Foto: Øivind Haug

Barn og oppvekst

Unge i Kristiansand skal ha en god oppvekst

Tidlig innsats starter i barnehagen. Den sosiale læring gjennom lek, inkludering og mestring danner grunnlaget for utvikling og all videre utdanning. Et godt og trygt barnehagetilbud med høy kvalitet gir de minste mulighet til lek og mestring sammen med jevnaldrende, samtidig som foreldrene har  mulighet til å kombinere arbeid og familie. Arbeiderpartiet vil at barn skal få være barn, og la leken være grunnsteinen i barnehagen og tidlig skolealder. Vi stiller oss kritisk til overdreven kartlegging og testing allerede i barnehagen.

Arbeiderpartiet hegner om fellesskolen som vår viktigste arena for like muligheter uansett bakgrunn og økonomi. I tillegg til fellesskolens egenverdi som inkluderingsarena er det viktig for Arbeiderpartiet å styrke og videreutvikle skolen som demokratisk arena, slik at vi sikrer våre unge et best mulig utgangspunkt i et utfordrende samfunn, som stiller stadig større krav. Dette vil vi gjøre blant annet gjennom fokus på tidlig innsats, som både må være riktig og forsvarlig, og gjennom en slik utforming av skoler og barnehager at alle har mulighet til å delta 

Kristiansand kommune er en familievennlig kommune. Det er godt å vokse opp her, og vi ønsker at flere familier skal etablere seg i byen vår. Barnas by, med satsing på gode kultur- og opplevelser for barn og unge, har gjort byen attraktiv. Cultiva har bidratt med mye til dette.

Kristiansand Arbeiderpari vil: 

 • Legge til rette for en kompetanseheving blant ansatte i barnehagen
 • Jobbe for flere mannlige ansatte i barnehagen
 • Jevne ut antallet private og kommunale barnehager og begrense utbytte i barnehagene
 • Ha fortløpende barnehageopptak
 • Ha frukt og grønt i grunnskolen
 • Ha et forsøksprosjekt med skolemat i Kristiansand-skolen
 • Prioritere at eldre barnehage- og skolebygg skal være universelt utformet så raskt som mulig
 • Styrke skolehelsetjenesten
 • Forsøksordning med lekser på skolen
En kvinnelig industriarbeider står, ikledd arbeidsklær, foran et industriområde. Foto: Øivind Haug

Vi skal skape nye jobber og sørge for et trygt arbeidsliv

Et Seriøst arbeidsliv i Kristiansand

Kristiansand kommune blir arbeidsplassen til over 8000 arbeidstakere. Vi trenger dem alle sammen. I framtida vil vi ha store rekrutteringsutfordringer i kommunal og offentlig sektor. Derfor er det viktig at vi fører en god arbeidsgiverpolitikk, som er attraktiv for våre ansatte. Vi skal både beholde de ansatte vi har, samtidig som vi skal rekruttere nye. Et velfungerende trepartssamarbeid skal legges til grunn for vår arbeidsgivervirksomhet. Vi skal ha en tillitsbasert ledelse der medarbeiderne føler seg sett og hørt på arbeidsplassen sin. Dialogen og samarbeidet med de ansattes organisasjoner er helt vesentlig for å bygge en god kommune.

Nye Kristiansand blir Norges femte største by, og kan kalles en "storby" i norsk sammenheng. 569 Verdiskaping og næringsliv utvikler byen vår. Kristiansand Arbeiderparti mener stabile og faste rammevilkår for industrien og næringslivet er det viktigste. Vi vil arbeide for at Kristiansand blir foretrukket ved etablering av nye industrier og opprettelse av statlige arbeidsplasser. Større  endringer med konsekvenser for næringslivet skal først gjøres etter tett og god dialog med Næringsforeningen, organisasjoner som representerer andre bedrifter, og arbeidstakerorganisasjonene. Vi skal bygge infrastruktur som møter næringslivets behov, men som samtidig ivaretar klima- og miljøutfordringer.

Kristiansand Arbeiderparti vil:

 • Framtidige bydeler først og fremst skal bygges i et klimaperspektiv
 • Doble antallet lærlinger som kommunen tar inn hvert år
 • Så langt det lar seg gjøre, og innenfor gjeldende regelverk, bruke lokale bedrifter og entreprenører i kommunale kjøp av varer og tjenester.
 • Styrke jernbanen
 • Opprettholde søndagsstengte butikker
 • Initiere et arbeide for å vurdere områder som egner seg for fortetting.
 • Føre en offensiv og inkluderende arbeidsgiverpolitikk
 • Arbeide for hele og faste stillinger i kommunen
 • Ta i bruk de mest restriktive verktøy vi har, for å forebygge et useriøst arbeidsliv
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Alle skal få hjelpen de trenger

En god helsepolitikk og en verdig eldreomsorg for alle

God helse er avgjørende for å kunne leve et trygt og godt liv. Fellesskapet har ansvar for innbyggernes totale helse, og hver og en av oss har ansvar for egen helse. Arbeiderpartiet vil ha en helsepolitikk som legger til rette for alles rett og mulighet til å ta gode valg for egen helse, og til å få tilbud om den beste helsehjelp når behovet melder seg.

Ensomhet er en utfordring i befolkningen. Kommunen må sikre trygge og gode møteplasser med lav terskel for deltakelse. Vi ønsker oss gode fritidstilbud også for befolkningen mellom 20 og 60 år. 

Arbeiderpartiet ønsker et individuelt tilpassa sykehjemstilbud. Det betyr at noen beboere har behov for mye aktivitet i løpet av en dag, mens andre beboere trenger en hånd å holde i. Vi trenger nok ansatte på jobb for å oppnå dette. Samtidig bidrar samhandling mellom institusjoner og frivillige organisasjoner, barnehager og skoler til aktivitet på sykehjemmene.

 • Sikre tilbud som mental helse forutsigbare forutsetninger
 • Sikre fastlegene gode og forutsigbare arbeidsvilkår
 • Innføre en koordinator-ordning for personer og pårørende som rammes av alvorlig sykdom
 • Ha en egen handlingsplan mot ensomhet.
 • Styrke frivillige organisasjoners besøkstjeneste.
 • Styrke grunnbemanningen i hjemmetjenesten og på sykehjemmene
 • Vurdere å innføre språkkrav til de ansatte
Oversiktsbilde av en bygd i enden av en fjord, industribygg ruver høyt foran fjellene, i forgrunnen ligger havet stille. Foto: Øivind Haug

Klima og miljø

Kristiansand som en fremtidsrettet og bærekraftig kommune

Vi er forplikta til å kutte dramatisk i våre klimaødeleggende utslipp, slik at målene i Paris-avtalen kan nås. Vi må handle lokalt og tenke globalt. Dette gir både muligheter og utfordringer for hvordan vi lever våre liv i kommunen. Arbeiderpartiet erkjenner at tiltak som er upopulære, og som oppleves begrensende i livene våre, likevel kan være nødvendige for at vi skal kunne oppfylle klimaforpliktelsene våre. Vi mener at restriktive tiltak alltid skal komme sammen med positive anbefalinger, slik at innbyggerne opplever at det er mulig å velge miljøvennlige alternative løsninger. Derfor mener vi at betydelig satsing på buss og kollektivtrafikk må komme sammen med eventuelle innføringer av trafikkrestriktive tiltak. 

En ny storkommune må være bevisst sitt forbruk og hva som kan gjøres for å sikre en mer miljø- og klimavennlig by. Vi vil arbeide for at Kristiansand blir en grønnere by med et bærekraftig forbruk og mindre klimafiendtlige utslipp. For å få dette til må vi samarbeide med industrien, næringslivet, frivillige organisasjoner og stiftelser. Byen er også helt avhengig av at innbyggerne vil være med og gjøre en innsats. 

Kristiansand Arbeiderparti vil:

 • Investeringer, materialvalg og innkjøp til kommunen 74 skal sees i en bærekraftig sammenheng
 • Ansette en klimasjef i Kristiansand
 • At statlige myndigheter gir kommunene verktøy til å kunne rydde, rense og håndtere marint avfall.
 • Være restriktive til dispensasjonssaker i strandsonen
 • Stille miljøkrav til cruisebåter som ligger til kai i havna vår 
 • At skogbruk skal bidra til mer satsing på produksjon av miljøvennlig energi, og trematerialer skal i langt større grad tas i bruk i kommunale bygg og anlegg
 • Sette opp flere ladestasjoner
 • Oppnå et grønt løft i bymiljøet ved å sikre bilfrie soner og flere el-busser