Framover sammen

Kenneth Mørk

Vi vet  at tiden vi lever i er krevende for mange. Det krever mer av oss, og vi trenger sterke fellesskap nå mer enn noen gang. Vi må sørge for at alle får et godt utgangspunkt i livet, med like muligheter og gode tjenester uavhengig av størrelsen på lommeboka. 

Vi går til valg på å skape gode og trygge rammer for en oppvekst som skal vare livet ut. Vi skal sørge for at flere fullfører skolen og kommer i arbeid. Alle skal oppleve å bli ivaretatt på en god og verdig måte av vår felles velferdstjeneste i alle livets faser. 

Vi mener at de store oppgavene løses best i fellesskap og ikke hver for oss. 

Det er derfor vi sier framover sammen. 

Arbeid

Arbeid til alle er jobb nr. 1. Arbeiderpartiet vil sørge for flere faste og hele stillinger, og et seriøst arbeidsliv. Sammen med partene i arbeidslivet skal vi arbeide for at alle som kan og vil jobbe, skal ha en jobb å gå til. Kristiansand er en stor kommune, med et stort mangfold og ulikhet som noen av våre fremste styrker og kvaliteter. Dette skal gjenspeiles i kommunens arbeidsgiverstrategier og arbeidet med å få flere i arbeid. Vi vil ha flere læreplasser i offentlig sektor og flere med hull i CV skal få muligheten til å delta. 

Eldre

Eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Vi vil ha mer tid og trygghet for våre eldre. Det gjør vi ved å legge til rette for flere hele og faste stillinger, for ansatte i helse og velferd. Sammen med frivilligheten kan vi skape nye arenaer som kommer våre eldre til gode. Alle skal få den hjelpen de trenger for å føle tryggheten i sin egen bolig eller på sykehjem. 

Oppvekst

Kunnskap utvikles best i fellesskap og vi vil styrke laget rundt våre barn og unge. Elevene i Kristiansand skal ha trygge og inkluderende skolemiljø. Vi vil ansette flere lærere og ansatte med variert kompetanse og gi elevene en mer variert skolehverdag. Vi vil ha en helsesyklepleier på skolen hver eneste dag. Arbeiderpartiet vil ha gratis aktivitetsrettet SFO til og med 3. klasse. 

Oppvekst

Kultur og idrett

Arbeiderpartiet skal sikre at alle barn og unge i Kristiansand får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Vi vil utvide utlånsordninger for utstyr, sørge for gratis bruk av kommunale anlegg og bidra med økt støtte til lag og organisasjoner. Kulturskoletilbudet skal bygges ut videre i bydelene med flere plasser og med mål om at ingen skal stå i kø. Vi vil at flere kunstnere og kulturarbeidere skal ha et arbeid å leve av og at Kristiansands tiltrekningskraft som kulturby styrkes. 

Miljø

Alle har rett til å puste ren luft. Derfor må vi gjøre grep for å kutte i utslipp og legge til rette for kollektiv, sykkel og gange i hele kommunen. Vi vil ha mer gods over på kjøl, i nærheten av bane. Arbeiderpartiet skal legge til rette for ny og grønn industri, og vi vil jobbe for viktige prosjekter som karbonfangst og lagring. Vi vil ha en bærekraftig byutvikling som bidrar til å kutte utslipp, og vi vil stimulere til mer gjenbruk og reparasjon. 

Byutvikling

Kristiansand Arbeiderparti skal utvikle byen videre, slik at den oppleves tilgjengelig og god for alle. Vi vil bygge trygge og gode møteplasser for barn og unge og bidra til en levende by som byr på både kultur og næring. Vi vil bygge langs kollektivaksene og styrke bydelssentrene fremfor å bygge ut nye felt. Barn og unges perspektiv skal ivaretas. Vi skal være fremoverlente og gjøre oss klare til å ta i mot nye store arbeidsplasser innen fornybar og grønn industri. Arbeiderpartiet vil fortsatt verne om strandsona vår. 

Byutvikling