Ordførerkandidat og varaordførerkandidat

Dette har vi fått til:

Denne bystyreperioden har vært både spennende, men også tidvis krevende. Koronapandemien har hatt mye av fokuset, og Arbeiderpartiet har kun hatt flertall 2 av de 4 budsjettene gjennom perioden. Vi har samtidig fått gjennomslag for mye, og er stolte av innsatsen våre politikere har gjort de fire siste årene. Her ser dere en liste over noe av det vi har fått til: 

· Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter for tredje gang, Europa ser til Kristiansand.

· Stupetårn i Bertes, frivillighet, privatpersoner og kommunen i samarbeid.

· Lærlinger. Størst i Agder, og Agder er best i landet sett opp mot folketall.

· Kristiansand ble i 2022 kåret til «årets boligbyggekommune». Beste blant de 20 største byene i boligbyggelagenes kåring.

· Kommunen har bare i 2022 bosatt 452 flykninger fra Ukraina.

· Handlingsplan for e-helse er vedtatt, og arbeidet med å realisere denne er startet.

· 3-årig prosjekt med Grimstad, UIA, SIA og fylkeskommunen om studenttrivsel. Målet er høy andel av trivsel og tilhørighet til studentbyene og regionen.

· Bystyret vedtok klima- og miljøstrategien som viser hvordan lokalsamfunnet i Kristiansand skal jobbe strategisk frem mot et lavutslippssamfunn. Arbeidet med å utforme en handlingsplan for å følge opp strategien er igangsatt.

· Nasjonalt kompetansesenter for havvind.

· Klimagassutslippene noe opp i fjor, men i forhold til 2015 er det gått ned 6,7%. Fra 2015 til 2021 har utslippene gått ned i alle sektorer, med unntak av sjøfart og jordbruk.

· Kommunen har gjennomført aktivitet for å skape handling på klimafeltet. Tiltak for å redusere matsvinn, gjenbruksmarked, tilskudd til piggdekk for sykkel. Flere konferanser med klima og miljø på agendaen ble gjennomført blant annet i Miljøuka.

· Innført 12 timers gratis SFO for alle barn i 1 klasse, og i løpet av 2022 har andelen minoritetsspråklige barn i barnehage økt.

· Nye mønstre – trygg oppvekst ble avsluttet som prosjekt, overført til ordinært drift i NAV. 

· Holdt barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad.

· Programmet «Flere i Arbeid», gjør at kommunen utfordrer systemene som er med på å forsterke utenforskap. Mange aktører i regionen er nå med i programmet. Hovedmålet er å få flere utenfor arbeid i jobb, at flere gjennomfører videregående skole, samt at bedriftene får dekket sitt behov for arbeidskraft.

· Koronatiltak for næringslivet.

· Fair Play Agder har blitt etablert med vår støtte.

· I 2022 var sysselsettingsgraden på 67 prosent, tre prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene.

· Senter for forskning på folkehelse og levekår ble etablert ved UIA i 2022, etter initiativ fra Kristiansand kommune.

· Den nye kulturskolen ble ferdigstilt i 2022, på Silokaia.

· Tangvall skolesenter ferdigstilt og klar til åpning august 2023. Skolesenteret inneholder ungdomsskole, kulturskole, videregående skole og idrettsbygg.

· «En by for alle», med fokus på likestilling, inkludering og mangfold blir arrangert hvert år.

· Det er økning i antallet som jobber heltid, andelen med utgangen av 2022 var 58,3%, en økning på 2,6 prosentpoeng fra året før. Heltid menn 73,4%, kvinner 53,7%.

· Kristiansand kommune ble resertifisert som likestilt virksomhet i 2022.