En god oppvekst varer hele livet!

For Arbeiderpartiet handler oppvekstpolitikk om at fellesskapet må gi alle barn mulighet til et godt liv, uavhengig av familiebakgrunn, sosial status, kjønn, funksjon, økonomi eller geografi.

Oppvekst

Av Åse Løvdal leder av Oppvekstutvalget i Kristiansand (Ap) og Kai Steffen Østensen 2. kandidat fra Vest Agder Ap.

For Arbeiderpartiet handler oppvekstpolitikk om at fellesskapet må gi alle barn mulighet til et godt liv, uavhengig av familiebakgrunn, sosial status, kjønn, funksjon, økonomi eller geografi. Dette er det beste for alle barn og for samfunnet som helhet. Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra og hvordan familiene deres er satt sammen. Gjennom tidlig innsats vil Arbeiderpartiet investere mer i de yngste barna.

Barnehagen skal være et trygt og godt sted å ta sine første skritt. Gjennom lek og utforsking utvikler barna ferdigheter de tar med seg videre i livet, gjennom trygge og gode rammer.

Tidlig innsats starter i barnehagen og vi vil sørge for gode barnehager med kvalifiserte voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling. For å sikre gode barnehager for alle barn vil Arbeiderpartiet at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna er barnehagelærere, og vi vil øke antallet fagarbeidere.

Vi vil styrke kvaliteten i barnehagen gjennom krav til tilstedeværende leder, med tilhold i samme bygg som de hun/han er satt til å lede. Bare på den måten kan lederen utøve godt og direkte personalansvar.

Barnehagen må ha en rimelig pris, og eventuelle overskudd i private barnehager må komme barna til gode.

Arbeiderpartiet vil også styrke kvaliteten gjennom mulighet for god og riktig kompetanseutvikling for de ansatte.

Vi er opptatt av kommunene skal ha sitt eget vikarbyrå for barnehagene. Dette er med på å gi størst mulig forutsigbarhet for de ansatte og for barna. Målet med dette er også å skape en større heltidskultur, få bukt med bruken av midlertidige ansatte og redusere bruken av private vikarbyrå.

For Arbeiderpartiet er en god offentlig skole og lik rett til utdanning avgjørende for at alle mennesker skal ha mulighet til å utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål. Skolens oppdrag er å lære barn og unge fagkunnskap og ferdigheter, men skolen skal også gi barn og unge den brede dannelsen de trenger både i arbeidslivet og ellers. Arbeiderpartiet vil ha en skole som ser hele barnet og gir dem kunnskap, lar dem bli trygge på sin egenverdi og oppleve mestring.

En av skolens viktigste oppgaver er å utjevne sosiale forskjeller. Dette har vi ikke lyktes med. Fremdeles gjenspeiler elevers skoleresultater hvilken utdanning foreldrene har. Skal norsk skole gi barna våre like muligheter så må det tas store grep. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle barn får lærere som er kvalifisert og har tid til dem. Vi mener at behovet for flere lærere i den norske skolen er stort og vi vil ansette, utdanne og rekruttere flere lærere. Dyktige lærere som har tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev, er forutsetningen for en god skole. Arbeiderpartiet vil beholde minstenormen for lærertetthet.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at alle elever lærer de grunnleggende lese- skrive og regneferdighetene tidlig, og at vi bygger et sterkere lag rundt hver elev. Vi vil sikre at spesialundervisningen startes opp raskest mulig når behovet oppstår, og at den innrettes slik at eleven i størst mulig grad inkluderes i klassens fellesskap.

Arbeiderpartiet vil ha mer læring gjennom lek for de minste barna. Lek er barnas motor for læring. Etter innføring av seksårsreformen er ikke løftene om å fylle det første skoleåret med det beste fra barnehage og skole fulgt opp, derfor må seksårsreformen evalueres grundig.

Arbeiderpartiet vil innføre gratis SFO, i første omgang for alle førsteklassinger, og vi vil arbeide for lavere pris for SFO for alle barn.

Vi er opptatt av at kommunene må gjøres bedre i stand til å prioritere viktige velferdsoppgaver som for eksempel barnehage og skole og vi vil sørge for å sikre gode velferdstjenester over hele landet. Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å kunne løse de store oppgavene som kommunene har. Det handler om noen av de viktigste velferdstjenestene som folk daglig bruker.

Ansvaret for stram kommuneøkonomi ligger hos regjeringen og det nåværende flertallet på Stortinget. Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle frem ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting ikke spiller på lag. Flere ansatte i barnehage og skole vil øke kvaliteten på tjenestene. For å sikre en bedre barnehage og en bedre skole må vi derfor styrke kommunenes økonomi.

Arbeiderpartiet vil hegne om den offentlige fellesskolen med private skoler som supplement, ikke konkurranse. Derfor vil vi innføre en lokal vetorett slik at kommuner og fylkeskommuner selv kan styre omfanget av private skoler og ta hensyn til de totale lokale skoletilbudet.

Sammenlignet med de fleste andre land er Norge preget av små forskjeller og en høy grad av tillit mellom mennesker. Det er bra for livskvaliteten vår, og det er bra for økonomien og verdiskapingen. Fellesskolen bidrar til at det er slik. Fellesskolen gjør Norge bedre.