Et budsjett for arbeid og integrering

-Arbeiderpartiets alternative budsjett, er et budsjett for arbeid og integrering. Kristiansand står ovenfor store utfordringer, med stigende arbeidsledighet og stor bosetting av flyktninger og asylsøkere. Til det trengs en politikk som ivaretar kommunens rolle som hovedaktør i bosettings og integreringsarbeidet, sier gruppeleder Mette Gundersen og Trond Blattmann, som er nestleder i gruppestyret til Krisiansand Arbeiderparti.

original_1478639610_2695518

- Både språkopplæring i barnehagen, en bedre koordinering av kommunens fragmenterte integreringsarbeid, og mulighet for arbeidstrening er viktige grep for en samlet og styrket integreringssatsing, fremholder Gundersen og Blattmann. - I tillegg ønsker Arbeiderpartiet en vurdering av om det politiske fokuset på dette arbeidet er sterkt nok i denne krevende perioden, eller om det er behov for et eget politisk utvalg som ivaretar koordinering og fokus.

Oppfyller valgløftene

-Arbeiderpartiet følger opp sine lovnader fra valgkampen, og tilfører skolesektoren flere lærerstillinger. Det samme gjelder for helsesektoren, hvor arbeid med å gi flere ufrivillig deltidsansatte, full jobb, økes i styrke. Dette vil styrke grunnbemanningen. Tall viser at arbeidsledigheten stiger også blant unge. Mange får ikke lærlingplass. Arbeiderpartiet begynner opptrappingen med å doble antall lærlinger kommunen skal ta inn, slik vi også lovet i valgkampen. Det er behov for et nytt løft for kulturskolen. I løpet av perioden bør det være avklart hvor ny kulturskole skal lokaliseres, og køen for plass i kulturskolen må reduseres. Vi styrker, også i dette budsjettet kulturskolens rammer.

Frukt og grønt

Barn og unge i Kristiansand ønsker seg gratis frukt og grønt i skoletiden. Kristiansand ungdomsutvalg har gått i bresjen for en slik ordning. Arbeiderpartiet følger opp med midler i skolebudsjettet til dette tiltaket.

Bygg- og anleggsbransjen opplever arbeidsledighet. Som et motkonjukturtiltak for bygg- og anleggsbransje, og fordi det er et prekært behov for ny skole på Kringsjå, fremskyndes bygging av ny skole og flerbrukshall til 1. august 2019. Dette innebærer at Arbeiderpartiet bryter gjeldstaket i perioden, og finner dette forsvarlig da det dreier seg om fremskyvning av et prosjekt rådmannen har inne noe senere i perioden, og fordi effekten blir styrket av at dette også må sees som et tiltak for byggebransjen.

Enkeltposter

Arbeiderpartiet vil styrke barnehagetjenesten med 4,3 millioner i 2016. Det foreslås avsatt 250.000 kroner til forprosjekt for bydelshus på Hånes. Til nye lærlingsplasser mener Ap at det må avsettes to millioner.  Partiet vil fremskynde Kringsjå skole og fleerbrukshall i Randesund, bygge kunstgress på Karuss og satse en million på bydelstiltak i Væågsbygd og Slettheia, en halv million til bydelstiltak på Grim og to millioner i sentrum.  Partiet vil finansiere de fleste av tiltakene ved å beholde eiendomsskatten på 2013-nivå, og ikke redusere den slik det borgerlige flertall ønsker.

(Endringsforslagene ligger som vedlegg nederst i artikkelen)

Arbeiderpartiets verbalforslag

- Bystyret ber om en sak der muligheten for et tettere samarbeid mellom SFO og kulturskolen tydeliggjøres. Saken skal inneholde konkrete forslag, og evt peke ut et par skoler der prøveordninger kan igangsettes.

- Det lages en ny barnehagebehovsplan, hvor balansen mellom kommunale og private barnehager drøftes, og hvor fremtidige faglige og pedagogiske behov synliggjøres. Det skal legges spesielt vekt på tidlig innsats og god språkopplæring.

- Det igangsettes et arbeid med å utrede fremtidig lokalisering av ny kulturskole.

- Kristiansand kommune ber regjeringen om å bli forsøkskommune for tilbud om leksetid med pedagogisk bistand på skolen, etter ordinær skoletid, for alle trinn i grunnskolen.

- Bystyret ber om en sak som synliggjør kommunens planer for bosetting og integrering, og koordinering av dette arbeidet. Det skal spesielt vurderes om den politisk rollen er sterk nok i denne krevende periode, og om det bør opprettes et politisk utvalg med ansvar for integrering for en periode på fire år.

- Bystyret ber om at det utarbeides en strategi for kunst i det offentlige rom.

- Bystyret ber om en ny levekårsundersøkelse blant LHBT-personer i Kristiansand. Denne skal danne grunnlag for revisjon av kommunens "homomelding" fra 2008.