Fattigdommen skal bekjempes – byen skal bli bedre

Arbeiderpartiet lanserer alternativt budsjett for Kristiansand

-Arbeiderpartiets forslag til budsjett- og handlingsprogram er et steg i retning av bekjempelse av fattigdom, flere kommunalt ansatte i fulle stillingr, styrking av barnevernet, kompensere husleieøkningen i kommunale boliger. Og vi skal gi flere barn og unge mulighet til skole- og SFO-aktiviteter. Vi ønsker å gjeninnføre en skoletime med fysisk aktivitet for våre ungdommer.

Dette sier Mette Gundersen, gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Kristiansand. Et utvalg av de unge bystyrerepresentantene, Jannike Arnesen, Kenneth Mørk, Eirik Dåsøl Langeland og Isabelle Aabel har gjort grovarbeidet under budsjettforberedelsene i partiet før endelig behandling og lansering.

 Gundersen fremholder at nyere tall viser at det kan være så mye som 2000 barn og unge lever i lavinntektsfamilier i Kristiansand.

 Bekymringsfull forskjell

 -Samtidig vet vi at de aller fleste har det bra i byen vår. Det er likevel bekymringsfullt at forskjellen mellom fattige og folk flest øker både i Kristiansand og i landet forøvrig. Fast inntekt av en viss størrelse, eie av egen bolig og mulighet til sosial deltakelse er faktorer som påvirker privatøkonomien. Arbeiderpartiet er glad for at bystyret i neste periode har ytret ønske om å jobbe spesielt med fattigdom i både gamle og nye Kristiansand, understreker Arbeiderpartiets gruppeleder.

 Viljen til omfordeling avgjørende

 -Arbeiderpartiet mener at den politiske evnen og viljen til å omfordele økonomiske byrder og goder vil være avgjørende for hvordan vi klarer å løfte familier ut av lavinntektsfella. Det må iverksettes langsiktige og kortsiktige tiltak for å oppnå resultater. Kommunen kan ikke gjøre alt, men den kan gjøre mye. For Arbeiderpartiet handler valgene mellom å gi flere ansatte i kommunen fulle og faste stillinger, flere barn og unge muligheter til deltakelse, trygghet i livet for de mest sårbare barna og å begrense økonomiske byrder til mennesker i en sårbar situasjon eller å fortsette den generelle nedtrappingen av eiendomsskatten. Tabellene til rådmannen viser handlingsrommet bystyret har med å kutte, øke eller videreføre dagens nivå. Arbeiderpartiet prioriterer å bruke et økt handlingsrom, for å sette de aller viktigste innbyggerne i Kristiansand først. De mest sårbare barna, og familiene deres, sier Mette Gundersen. 

 Vår satsing er ikke nok

 Våre satsinger er i sum ikke nok til å løfte 2000 barn i lavinntektsfamilier ut av en økonomisk vanskelig situasjon. Men flere mennesker i full jobb har en langsiktig effekt som vil påvirke mange familiers situasjon. Andre av våre tiltak er avbøtende, og det trengs ytterligere politisk handlekraft for varige endringer. 

 Eiendomsskatten er et effektivt virkemiddel for omfordeling. Kutt i eiendomsskatten påvirker ikke fattigdomsbekjempelse. En moderat økning gir derimot handlingsrom til å målrette tiltak inn mot de som trenger et løft mest, understreker gruppeleder Gundersen.

 

Arbeiderpartiets forslag til budsjett følger som vedlegg til denne artikkelen.

 

mette