Flerbrukshall på Fagermoen i Songdalen med utredet skisse.

Under budsjettforhandlingene i desember 2017 fikk Arbeiderpartiet tilslutning for at det skulle utredes eventuelle muligheter for en flerbrukshall på Fagermoen, bak rådhuset med tilgang til naturskjønne turstier og elva Sygna like ved.

Songdalen rådhus

Songdalen rådhus (foto: DCA)

Songdalen kommune er den eneste kommunen i Vest-Agder som ikke har et fullverdig tilbud med flerbrukshall, inkl. muligheter for kulturaktiviteter.

Dagens rådhus hadde byggeår 2010, og ble mye dyrere enn budsjettert. På samme tid hadde vi prioritet på flerbrukshall og ny barneskole, men midlene strakk dessverre ikke til. Istedenfor måtte vi ta i bruk "sparekniven", og alt måtte settes på vent. Slikt er noen ganger nødvendig uansett kommunestørrelse, og spesielt leit når det dreier seg om viktige basisinvesteringer for innbyggerne.

Etter 7 år kom vi til 13. desember 2017 under behandling av årsbudsjett 2018 og økonomiplan. Da ble følgende tekstpunkt fremmet fra Arbeiderpartiet, og det ble vedtatt med 16 stemmer mot stemmene til H (3), Frp (3), V (1) og Sp (2): 

"Songdalen kommune har gjennom flere år arbeidet med planer for å styrke Nodeland som  et levende sentrum. Både regionale og statlige myndigheter har støttet opp om dette arbeidet. Idrett, frivillighet og kultur har behov for lokaliteter som en samlende flerbrukshall/kulturhus kan gi. Plasseringen må være sentrumsnær for å sikre best mulig tilgjengelighet og utnyttelse for alle grupper av brukere. Parallelt med omreguleringsprosess for ny skole på Rosseland ber kommunestyret  rådmannen utrede alternativ plassering av flerbrukshall/kulturhus på Fagermoen."

Arkitektfirma BGM framla utredning/situasjonsplan som foreløpig skisse i formannskapet 9. april og i planutvalget 26. april 2018. Dette er selvsagt åpne møter, og vi har fått oversendt visningen fra kommunen.

Den inneholder en svært interessant mulighet/løsning som vil styrke arbeidet med den viktige sentrumsplanen. 

  • Sentral plassering med gode atkomstmuligheter til mange aktivitetsmuligheter for alle brukere i alle generasjoner med nærhet til brukerne. Folkehelseperspektivet og Sunne kommuner.
  • Arealene eies allerede av kommunen.
  • Parkeringsmuligheter for besøkende i kjeller. Det har tidligere vært utfordrende å finne dekning for dette behovet i sentrumsplanarbeidet for Nodeland.
  • Nærhet til ferdig infrastruktur gang/sykkel, kollektivtransport buss/tog og el-kontakter. Universell atkomst.
  • Alt ligger over 200-års flomsone.
  • Uavhengig av kommunesammenslåingen er dette et svært viktig tiltak for lokalbefolkningen og hele Kristiansand etter 1/1-2020.

Vedlagt følger skissen med mulighetene.