Formannskapet i Songdalen med klart vedtak om at ny barneskole må etableres på Vollan.

Onsdag 9. mai 2018 vedtok formannskapet med 5 mot 2 stemmer et retningsvalg og føringer for videre arbeid med ny barneskole.

Songdalen rådhus

Songdalen rådhus

Historikk og fakta i denne viktige saken for Songdalen:

Administrasjon og politikere har i årevis jobbet med å lande denne saken, og mange lokasjoner har vært utredet tidligere. Birkelid, Rosseland, ved Brennåsen senter og til slutt Vollan. Av øvrige myndigheter ble Vollan godkjent. Andre lokasjoner ble underkjent på grunn av ustabile grunnforhold (kvikkleire), flomsonekrav, jordvern og mange andre årsaksforhold. Vollan har også god matjord, men det er altså vurdert opp mot andre nevnte arealer. Arbeiderpartiet har en klar politikk på landbruket, og at alle bruk og arealer er like viktige for framtida. I dette tilfellet har ikke kommunen andre alternativer enn ny barneskole på Vollan, fordi det ikke finnes andre sentrumsnære og godkjente mulige arealer. 

Kommunestyret vedtok dermed i 2014, med stort flertall, å bygge ny 1-7 skole på Nodeland med lokasjon Skeivollen/Vollan som erstatning for Rosseland skole.

Administrasjonen og planutvalget arbeidet og ferdigstilte planene for ny skole på Vollan, inkl. 2 høringer, etter de føringene kommunestyret ga i 2014.

Med bakgrunn i usikkerhet om kommunen hadde råd til denne tunge investeringen, ble saken utsatt ett år i oktober 2016. Rådmannen fant forsvarlig økonomisk ramme året etter i budsjett og økonomiplan.

25. oktober 2017 hadde flertallet i kommunestyret "plutselig" snudd med én stemmes overvekt til fordel for lokasjon Rosseland. 

Nå i mai 2018 er grovskissene og utfordringene klare nok for flertallet til å gi administrasjonen og kommunestyret klare retningsvalg og føringer for å gjenoppta sluttføringen med Vollan.

30. mai 2018 skal kommunestyret ta endelig beslutning etter flertallsinnstillingen fra formannskapet 9. mai 2018.

Vedlegger lenker til beslutningene som er tatt, og til dagens nyhet om dette i lokalmedia. Kommentarene er i overkant tøffe og ufine mot enkelte folkevalgte som tar fakta og økonomisk ansvar på alvor.