Gledelig nyhet fra Songdalen 29. mai.

Klart flertall i kommunestyret onsdag 29. mai for å bruke litt ekstra av kommunens overskudd fra 2018 til lag og foreninger. Beløpene er marginale i forhold til ny kommune fra årskiftet, men nøkternt og viktig å få på plass.

Songdalen rådhus

Allerede i formannskapsmøte 8. mai fremmet Arbeiderpartiet v/Jan Erik Tønnesland forslag om følgende:

Det bevilges kr 400 000 til utbedring av Nodelandshallen. Bakgrunn for bevilgningen er etter innspill fra Greipstad IL håndball. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Kommunestyret bevilger inntil kr 100.000,- for å dokumentere Songdalens historie fra 1964 til 2019. Kultur- og utviklingskomiteen har ansvar for oppfølging og framdrift. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Kommunestyret bevilger kr 150.000,-  til Songdalen skolekorps til innkjøp av nye uniformer. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Forslagene var etter konkret innspill fra Greipstad IL håndball (som var tilsendt alle politiske gruppeledere). Videre etter innspill fra Ap kommunestyregruppe om midler til Songdalens historie og at det var godt kjent at skolekorpset jobbet med en innsamling til nye uniformer.

Forslagene fikk ikke tilslutning, og Arbeiderpartiet fremmet protokolltilførsel i formannskapet.

I kommunestyremøtet onsdag 29. mai kom saken selvsagt opp igjen under sluttbehandling av Årsrapport og årsregnskap 2018, og Arbeiderpartiet fremmet forslagene på nytt.

Det ble en merkelig og krass debatt, hvor bl.a. Høyre reagerte sterkt på at Arbeiderpartiet tillot seg å fremme slikt "over bordet". Det tar vi avstand fra, siden forslagene var godt kjent fra begynnelsen av mai via alle gruppelederne og at tilsvarende har skjedd langt mer "uforberedt" fra andre partier tidligere år.

Krf kom med slikt tilleggsforslag:

Det avsettes kr. 500 000 av 2018 overskuddet til en ekstraordinær tildeling av kulturmidler til lag og foreninger i Songdalen kommune. Søknadsfrist på disse kr. 500 000 settes til 1. september 2019. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Kultur- og utviklingskomiteen tirsdag 28. mai:

I møte i Kultur- og utviklingskomiteen tirsdag 28. mai ble ekstrasak fremmet om å selv beslutte forslaget om midler til Songdalens historie 1964 - 2020.

Endelig vedtak i kommunestyret onsdag 29. mai 2019 om denne saken ble enstemmig, bortsett fra at Høyre (4) stemte nei til Arbeiderpartiets forslag 4 og 5:

  • 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Songdalen kommune for 2018.
  • 2. Kommunestyret vedtar disponeringer av årsresultatet som innstilt i tabellen «rådmannens forslag til disponering av mindreforbruket i 2018».
  • 3. Kontrollrapport og årsrapport for Kemneren i Kristiansandsregionen for 2018 tas til etterretning.
  • 4. Det bevilges kr 400 000 til utbedring av Nodelandshallen. Bakgrunn for bevilgningen er etter innspill fra Greipstad IL håndball. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
  • 5. Kommunestyret bevilger kr 150.000,-  til Songdalen skolekorps til innkjøp av nye uniformer. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende
  • 6. Det avsettes kr. 500 000 av 2018 overskuddet til en ekstraordinær tildeling av kulturmidler til lag og foreninger i Songdalen kommune.   Søknadsfrist på disse kr. 500 000 settes til 1. september 2019. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.