Songdalen: Heltidskultur i kommunal sektor

Songdalen kommune har siden 2007 arbeidet aktivt med å avskaffe ufrivillig deltid og øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Vedlagt følger sluttrapporten som er svært viktig å inkludere i nye Kristiansand.

Songdalen rådhus

Songdalen rådhus.

I kommunestyremøte i Songdalen onsdag kveld 20. mars presenterte rådgiver og hovedtillitsvalgt Janne Slotte sluttrapporten fra ressursgruppa heltidsprosjektet i Songdalen. Se rapporten i vedlegg.

Fra torsdag 21. - fredag 22. mars deltar trepartssamarbeidet Songdalen med tillitsvalgt, administrasjon og politikere på erfaringskonferansen i Oslo om heltidsvalget.

Heltidskultur i kommunal sektor.

Tall fra PAI-registeret viser at deltidsarbeid er utbredt og at stillingsstørrelsene fortsatt er forholdsvis lave i deler av kommunal sektor. Men tallene viser også at utviklingen går i retning av større stillinger.Ønsket om en heltidskultur står høyt på dagsordenen i mange kommuner. Det ser vi blant annet gjennom at 64 prosent av kommunene har satt seg mål om å øke andelen heltidsstillinger. En kultur hvor heltid er hovedregelen blir avgjørende for å møte fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov. Med 228 500 deltidsansatte i kommunesektoren ligger det et stort arbeidskraftpotensial i økte stillingsstørrelser og flere ansatte i hele stillinger. Pr 2017 er gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunesektoren 83 % og 51 % jobber heltid. (KS arbeidsgivermonitor)

Det er flere årsaker til at det er ønskelig å øke stillingsstørrelsene.

  • Særlig innenfor helse- og omsorgssektoren er det forventet et sterkt økende behov for årsverk etter hvert som det blir flere eldre. Å øke stillingsstørrelsene vil bl.a. bidra til at flere kan få en mer fullverdig andel som det er mulig å planlegge/leve av/etablere seg med og få ryddig fritid.
  • For det andre fremmer store stillinger gode arbeidsmiljø og god ledelse. Dermed er det også positivt for kvaliteten på tjenestene.
  • For det tredje blir det viktig å tilby hele stillinger for at kommunal sektor også i framtiden skal være en attraktiv arbeidsgiver.