Sviktende politisk lojalitet til det enstemmig vedtatte grunnlagsdokumentet?

Som kjent ble det viktige og førende grunnlagsdokumentet for nye Kristiansand og de tre kommunene enstemmig vedtatt av fellesnemnda 29. mai 2018. Allerede i arbeidsutvalgsmøte 12. juni kom Frp med forslag til avvik under behandling av sak om nødvendig "skyggebudsjett".

Foto: Trond Even Tønnesen

I grunnlagsdokumentet er forutsetningene omkring økonomien omtalt fra side 40. Se vedlegg.

Hele saksutredningen om "skyggebudsjettet" m.m. kan leses via lenke lenger ned. Her gjengis punkt 5.

Omkring punkt 5 hadde programleder lagt fram følgende forslag i tråd med intensjonene i det enstemmige grunnlagsdokumentet:

Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør tilstrebes å nedjustere nivået ved å utsette/nedskalere prosjekter.

Frp foreslo følgende endring:

Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og kommunene bør begrense eventuelle nye prosjekter utover økonomiplanene.

Votering i arbeidsutvalget 12. juni på dette punktet:

Ved alternativ votering ble programleders innstilling pkt. 5 vedtatt med 7 stemmer, mens 3 stemte for FRP sitt forslag (Egel Terkelsen, FRP/Ida Grødum, H/Tom Erik Løchen, H).