Nyheter fra medlemsmøte 29. august 2018. Denne gangen i Søgne rådhus.

Tema: Høyde på nybygging Tangvall og byvekstavtale i Kristiansand.

Fra venstre: Partisekretær Jannike Arnesen, leder Jan Oddvar Skisland og nestleder Astrid Hilde.

Møteledere fra venstre: Partisekretær Kristiansand Arbeiderparti Jannike Arnesen, leder Jan Oddvar Skisland og nestleder Astrid Hilde.

SKEPSIS TIL HØYHUS I SØGNE

Som vedlagt tegning viser er det ambisiøse byggeplaner i Søgne. Ordfører Astrid Hilde ba sine medlemmer i Nye Kristiansand Arbeiderparti om råd, og fikk det: Ikke bygg for høye hus i sentrum av Tangvall!

 Planene om høyhus på Tangvall har både begeistret og rystet folk i Søgne. Medlemsmøtet i det nye Kristiansand Arbeiderparti var samlet i Søgne Rådhus onsdag 29. august, og ordfører Hilde ba om råd til hvordan partiet bør se på en maksimal høyde på nybygg.

 - Jeg oppfatter at møtet mener 5-6 etasjer er det maksimale som bør bygges, og at det er viktig at det blir sollys og luft mellom de høye husene vi måtte bygge, konkluderte Astrid Hilde. Da hadde  flere medlemmer blant annet advart mot å la Tangvall bli seende ut som et «mini New York». Noen hevdet at kommunen har nok areal til at en ikke trenger å bygge i høyden, noen fremhevet kvaliteten ved å bo på bakkeplan og andre understreket at Søgne ikke trenger å bli bygd ut «bymessig» for å holde på sin identitet som bydelssenter i den nye storkommunen.

 Ordføreren takket for innspillene, og lovet å ta dem med seg inn i sin partigruppe.

Høyhus Tangvall

Faktaskisse på høyhus Tangvall i Søgne.

KRISTIANSAND ARBEIDERPARTI VIL UTSETTE EN NY BOMPENGEAVTALE

Bystyregruppa til Arbeiderpartiet i Kristiansand fikk onsdag en klar melding fra medlemsmøtet i Nye Kristiansand Arbeiderparti: Utsett avtalen om en ny bompengepakke til det er klart hva Staten vil bidra med!

Vel 60 medlemmer fra Kristiansand, Søgne og Songdalen var samlet i Søgne Rådhus 29. august. En av kveldens saker var å gi råd til bystyregruppa i Kristiansand i høringsrunden om en eventuelt ny bompengepakke. 

Mange ga uttrykk for skepsis og usikkerhet til hva som egentlig ligger i den «Byvekstavtalen» Stortinget og hva den sittende regjeringen ber kommunen inngå. Særlig ble det uttrykt frustrasjon over at samferdselsministeren fra FrP nå hevder at bompenger ikke er nødvendig for å få disse statlige miljøkronene, slik tidligere signaler klart har understreket.

 -Resultatet av medlemsmøtet er at vi tar to skritt tilbake, og en pust i bakken - og løfter blikket utover den ene delen av bymiljøavtalen som omhandler bom. Vi utfordrer både de lokale partiene og regjeringen på politikkområder som i dag ikke er synliggjort i bompakka. En byvekstavtale krever en helhetlig politikk som vi ikke kjenner rekkevidden av, og avtaleparter som viser kortene til hverandre. Det er dette medlemmene våre har bedt oss om i kveld!. 

Det sa Mette Gundersen etter at medlemsmøtet endte med å ta stilling til to, i innhold nesten identiske, forslag til uttalelser: En omfattende lokal anbefaling fra gruppeleder i Kristiansand Ap Mette Gundersen, og en noe kortere fra fylkestingsgruppas leder Randi Øverland. Begge ønsket en utsettelse nå. 

Et klart flertall mot 7 stemmer stilte seg bak den anbefalte uttalelsen fra gruppeleder Mette Gundersen:

 «Kristiansand Arbeiderparti vil bidra til å løse klimautfordringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi mener at en forpliktende avtale mellom stat og kommune, en såkalt byvekstavtale, er et godt virkemiddel for å nå vedtatte mål om nullvekst i biltrafikken, og en mer miljøvennlig byplanlegging. 

Forslaget som ligger til høring nå (bompengepakke) er en del av byvekstavtalen. Kristiansand Arbeiderparti erkjenner at bompenger er et effektivt tiltak for å få ned bilbruk og som et verktøy for å finansiere miljøvennlig byutvikling, infrastruktur og drift av buss. Bompengepakken som nå er til behandling er en del av flere tiltak som kreves av staten for at en byvekstavtale kan inngås. De øvrige tiltakene er arealdisponering og byutvikling, parkeringspolitikk og satsing på kollektive tiltak. 

Kristiansand AP mener det er rimelig i et avtaleforhold at også staten synliggjør sin forhandlingsposisjon på samme tidspunkt som vår region vedtar sin. Signalene fra vegvesenet og regjeringen pr nå fremstår som uklare og i strid med hverandre. Som et eksempel på dette er det ikke enighet om hvordan trafikken skal telles i avtaleområdet, noe som er av vesentlig betydning for avtalens omfang. Videre samferdselsministerens uttalelser om at det ikke kreves bompenger i byvekstavtalene. Dette setter kommunen og fylkeskommunen i en uholdbar situasjon, og påfører befolkningen og lokale styresmakter en stor grad av utrygghet om fremtidige investeringer og nivå på bomringen. 

Kristiansand Arbeiderparti foreslår at bompengepakken, slik situasjonen nå er blitt, utsettes frem til en helhetlig sak om byvekstavtalen foreligger, og der staten har klargjort sin posisjon. Det forutsettes at vilkårene for Kristiansand blir likelydende med avtalene de fire andre store byene har inngått med staten, dvs. minst 50% statlig finansiering av den totale byvekstavtalen. 

Inntil regjeringen klargjør sitt mandat og sin politikk for byvekstavtaler, mener vi at dagens bompolitikk for Kristiansandsregionen må videreføres. 

Kristiansand Arbeiderparti vil: 

Mette Gundersen

Gruppeleder Mette Gundersen presenterer utfordringene og forslaget til medlemsmøtet.

  • ha en tidligere innsats på å bedre kollektivtilbudet, slik at buss oppleves som et reelt alternativ til bil før bompengene økes i omfang og takst.
  • ha en forpliktende avtale lokalt for fremtidig by og areal-utnyttelse i Kristiansandsregionen. Byutviklingen skal være i tråd med kollektivaksene og uten byspredning.
  • at antall parkeringsplasser på gatenivå skal reduseres nå, tilsvarende antall parkeringsplasser bygd i nyere parkeringshus i Kvadraturen.
  • ha tydelige svar fra staten på hva den kan tilby Kristiansandsregionen i en byvekstavtale.

Bystyregruppa får fullmakt til å forhandle frem en avtale med de øvrige partiene i bystyret på overnevnte premisser.