Parkeringshus under torvet - en dårlig og lite fremtidsrettet miljøpolitikk

Arbeiderpartiet blir kritisert fra alle kanter for vår holdning i saken om parkeringshus under torvet. Det er helt greit for politisk debatt er flott og en forutsetning for et levende demokrati. Men det blir direkte feil når påstander som upålitelige og uansvarlige blir brukt fra politiske motstandere, særinteresseorganisasjoner og meningsbærere i avis og på nett.

original_1478639606_2165272

Av Trond Blattmann

Jeg vil svare på disse påstandene men slå fast at for AP handler denne saken primært handler om miljø, sekundert handler den om at det IKKE er behov for et nytt parkeringshus. Når jeg leser innlegg fra Høyres representanter Nordmo og Lauvnes eller fra Finn Audun Dahl, ser det ut som at den viktigste miljøsaken i Kristiansand, i Kvadraturen, er omgjort til en debatt om paragrafer, næringslivets behov og antakelser om et mulig erstatningsansvar på 50 mill. kroner. Konsekvenser for miljøet i kvadraturen og byutvikling i et miljøperspektiv har forsvunnet fullstendig.

Enige med standpunktet

Saken om parkeringshus under torvene kommer opp igjen til Bystyret som følge av et innbyggerinitiativ med over 2000 underskrifter. Et tydelig standpunkt fra innbyggere i Kristiansand om at dette parkeringshuset ønsker vi ikke, og som Arbeiderpartiet er helt enig med!

Konsekvenser for miljøet i kvadraturen og byutvikling i et miljøperspektiv har forsvunnet fullstendig.

Så til påstanden om Arbeiderpartiets upålitelighet.

Arbeiderpartiet har hele tiden vært tydelig på at vi vil løfte opp saken om parkeringshus under torvene i bystyret for å forsøke å stoppe utbyggingen. Ja vi gikk sågar til valg på dette standpunktet.

· Vi sa det i det ekstraordinære møtet i Kommunalutvalget 24.06.15 hvor flertallspartiene H, Krf og Frp undertegnet kontraktene.

· I kommunalutvalgets møte 24.06.15 foreslo vi at saken skulle utsettes til etter kommunevalget slik at et nytt bystyre kunne ta stilling til saken, vårt forslag ble avvist.

· Vi sa det gjennom hele valgkampen.

Upålitelig?

På bystyrets møte onsdag 28.10.15 overholder vi dette løftet overfor våre velgere. Er dette upålitelig? Nei, tvert om dette er pålitelighet.

Påstand om uansvarlighet:

Det blir hevdet at Arbeiderpartiet kaster bort 50 mill. kroner. At vi bøyer av for press. Det er feil. Summen er en antakelse av et mulig erstatningskrav fra Torvparkering AS, ført i pennen av administrasjonen i Kristiansand kommune. Ingen vet ennå om det blir reist erstatningskrav mot Kristiansand kommune, eller hvor høyt et eventuelt erstatningskrav blir.

Utbygging av parkeringshuset kan medføre reduksjon eller bortfall av belønningsmidler fra staten på 80 mill. kroner fordi konsekvensen av utbyggingen er at økt biltrafikk inn til sentrum er i strid med avtalen om belønningsmidler vedtatt av Stortinget.

Det er derfor viktig å fortelle hvor mye det koster kommunen hvis parkeringshuset blir bygd. Kommunen må låne 16,7 mill. kroner for trappeoppgang til Biblioteket og til Rådhuskvartalet. I tillegg kommer tap som følge av reduserte inntekter fra kommunal parkeringsplasser med kr. 4 mill. pr. år. Kostanden for kommunen blir da 4 mill. kr. x 60 år = 240 mill. + 16,8 mill. = 256,8 mill. kroner.

Utbygging av parkeringshuset kan medføre reduksjon eller bortfall av belønningsmidler fra staten på 80 mill. kroner fordi konsekvensen av utbyggingen er at økt biltrafikk inn til sentrum er i strid med avtalen om belønningsmidler vedtatt av Stortinget.

Torvparkering AS, H, Krf og Frp hevder at det er behov for parkeringshus under torvet. Dette er direkte feil.

· Det er ingen byer i Norge som har flere parkeringsplasser pr. innbygger enn Kristiansand.

· Statistikk fra Kristiansand Parkeringsselskap KF viser at belegget i våre parkeringshus er på 59 %.

· I tillegg så har vi et betydelig antall kantsteinsparkeringsplasser og løkkeparkeringsplasser.

Ansvar

  1. Er Arbeiderpartiet uansvarlige når vi sier nei til et tiltak som bryter kommuneplanens forutsetninger om «All vekst i trafikk inn til sentrum skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk»? Nei det er ansvarlig.
  2. Er det uansvarlig av Arbeiderpartiet å følge opp stortingets/regjeringens forutsetninger i avtalen om belønningsmidler til kommunene? Nei det er ansvarlig politikk.
  3. Er det uansvarlig av Arbeiderpartiet å si nei til H, Krf og FrPs dårlige miljøpolitikk? Nei det er å ta klimautfordringene og miljøet på alvor.
  4. EBA har sendt ut en pressemelding hvor de hevder at Kristiansand kommune fremstår som en upålitelig og dårlig avtalepartner. Denne kraftige uttalelsen kommer altså FØR bystyret har fattet vedtak i saken. Dette kan i beste fall tolkes som et forsøk på å kneble et demokratisk valgt bystyre i Kristiansand.
  5. · Høyre, Krf og Frp bryter forutsetningene for å få belønningsmidler fra staten på 80 mill. kroner
  6. · De bryter forutsetningene i kommuneplanen, en plan som de selv har vedtatt skal være styrende for utbyggingspolitikken i Kristiansand
  7. I avtalen om belønningsmidler og i kommuneplanen står det følgende «all vekst i trafikken inn til sentrum skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk».
  8. Det er altså H, Krf og Frp som er upålitelige og uansvarlige i denne saken. Så gjenstår det å se hva Venstre gjør i bystyrets møte på onsdag.
  9. Arbeiderpartiet mener at det eneste ansvarlige i saken om parkeringshus under torvene i Kristiansand, er å få stoppet utbyggingen. Det er billigere for kommunen, det er en god byutvikling og det er mye, mye bedre for miljøet.