Regjeringen må snu!

I ekstraordinært medlemsmøte mandag kveld 13. juni 2022 var møterommet på partikontoret fullsatt.

130622 medlemsmøte KAP

Deltakelsen var stor fra alle aldersgrupper inkl AUF, og her holder gjest Helge Røed sitt innlegg. Lenke til hans kronikk legges inn nederst i denne nyheten. Foto fra en del av møterommet: Tore Mydland

Hensikten med møtet var å informere om siste nytt i den nylig "gjenoppståtte" kommunestruktursaken, og at medlemmene fikk anledning til å komme med sine reaksjoner og innspill. 

På forrige medlemsmøte, 7. juni, ble det besluttet at ordfører, gruppeleder og styreleder skulle ha oppgaven med å kommunisere vårt syn på saken til øvrige organisasjonsledd og media. Det gjør de til gangs, og bl.a. etter forslag og innspill fra medlemmene. Styreleder berømmet medlemmene for saklighet, selv om frustrasjonen for tiden er stor. Også slik at en skal ha respekt for ulike syn.

Medlemsmøtet besluttet følgende uttalelse uten innvendinger, og media har publisert den:

  • Kristiansand Arbeiderparti er svært opprørt over regjeringens beslutning om å iverksette en utredning av mulig oppsplitting av Kristiansand kommune og påfølgende folkeavstemning.
  • Vi ber regjeringen snu og stanse prosessen.
  • Fra nyheten kom som lyn fra klar himmel forrige uke, og frem til i dag, ser vi at konflikt og splittelse i særlig Søgne og Songdalen igjen preger befolkningen. Det er ingen tjent med.
  • Vi reagerer på at vi ikke har fått muligheten til å drøfte saken på forhånd med partiledelsen og med regjeringen.
  • Drøftinger, informasjon og medbestemmelse er viktige prinsipper for alle endringer i arbeidslivet, dypt forankret i Hovedavtalen.
  • De samme verdiene utgjør en grunnplanke i Arbeiderpartiets ideologi.

Beslutningen ble tatt uten vår viten, og helt mot vår vilje. Dette skuffer oss dypt og styrker dessverre vår opplevelse av å være en landsdel som ikke blir prioritert av Arbeiderpartiet sentralt. 

Det er vårt klare syn at dette også bryter med Hurdalsplattformen som sammen med partiprogrammet er et av våre viktigste arbeidsdokumenter. Sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand var en prosess som var svært tid- og ressurskrevende. 

Tre organisasjoner har smeltet sammen til en, og det har vært pågående endringsprosesser i kommunen siden sommeren 2017. Dette har kostet. 

Og mest har kommunens ansatte merket dette gjennom en stor omstilling med mange større endringer, og det virker for oss som om dette er noe regjeringspartiene har hoppet over i sine interne diskusjoner. 

Det er en stor omstillingstretthet i organisasjonen, og koronapandemien inntraff når organisasjonen hadde vært operativ i to måneder. Det er uvirkelig å skulle sende våre ansatte ut i nye år med omstilling og uvisshet, når tiden for å bygge lag, bygge bedre tjenester og styrke organisasjonen- skulle være nå. Vi tror rett og slett ikke at regjeringen har sett rekkevidden av konsekvensene dette vedtaket kan få. 

Kristiansand Arbeiderparti er opptatt av tillit. Tillit er avgjørende for å lykkes overfor våre velgere og befolkningen forøvrig, og like viktig er tilliten til vår egen organisasjon. Vi, som tillitsvalgte og medlemmer i et partilag i en blå landsdel, er avhengige av å kunne stole på vår moderorganisasjon for å lykkes. I dette tilfellet opplever vi sterkt at det motsatte har skjedd. 

Avgjørende informasjon er tilbakeholdt, og partiledelsen går aktivt ut mot et vedtak lokalpartiet har gjort i en lokal sak, som kun dreier seg om lokale forhold. Etter vår kunnskap har tilsvarende aldri skjedd i partiets stolte historie. 

Lojalitet må gå begge veier, det er det som gjør Arbeiderpartiet til den kraften den er i samfunnet. Vi er oppriktig bekymret for Arbeiderpartiets troverdighet i saker som omhandler lokalt selvstyre og lokaldemokrati. 

Vi tør minne om at demokratiet er under konstant press, og at den viktigste tryggheten partiets tusenvis av lokalpolitikere i hele landet finner, er vissheten om at vår bevegelse deler felles definisjon av demokrati og lokalt selvstyre. 

Arbeiderpartiet må aldri sette seg i en situasjon som splitter oss i forståelsen av hvordan demokratiet utøves. Det er gode grunner til å kritisere kommune- og regionreformen til den borgerlige regjeringen. Men svaret på kritikken er ikke alltid å reversere. I underkant av 10 000 ansatte berøres av reformen i vår kommune. Konsekvenser av en oppsplitting av fagmiljøer og tjenester av høy faglig kvalitet er et dårligere tilbud til alle. Men mest til de innbyggerne som er helt avhengig av tverrfaglighet og høy kompetanse. Det være seg sosialfaglig, helsefaglig eller pedagogisk. Vi er sterk bekymret for denne befolkningsgruppen.     

Ved kommunevalget 2019 fikk vi ordføreren for første gang siden 1947. Ambisjonen har hele tiden vært å beholde denne posisjonen. Til tross for at våre egne tillitsvalgte har stått i konstante angrep, noe partiledelsen kjenner godt til, har de stått støtt. Skal vi klare å beholde posisjonen som kommunens største parti, er vi avhengig av tillit og satsing fra vår egen regjering. Den må vise at den ser Kristiansand og Agder.  

Kristiansand Arbeiderparti mener at det representative demokratiet må få virke og gjøre sin gjerning. Det er viktig for oss at våre beslutninger, tatt i våre folkevalgte organ, respekteres. 

Vi har sagt nei til utredning og folkeavstemning tidligere på eget medlemsmøte og gjennom vedtak i bystyret. Dette må moderpartiet lytte til og akseptere.

Regjeringen må omgjøre sitt vedtak og vise tillit til at Kristiansand bystyre er kompetent til å selv fatte vedtak som er til det beste for hele kommunen.