«Solide fotavtrykk fra samtlige åtte partier»

Mette Gundersen

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Kristiansand, Mette Gundersen.

I dag la flertallskoalisjonen frem budsjettforslaget på en pressekonferanse på rådhuset på Nodeland. Det er gjort store endringer i forhold til kommunedirektørens forslag. 

Hovedpunktene i flertallsforslaget er:

Klima og miljø

Fattigdomsbekjempelse 

Forebygging av utenforskap

 Bydeler og frivillighet

Flere i arbeid

I en felles pressemelding fra de åtte part(i)ene blir det pekt på at administrasjonens forslag til klimabudsjett er en nyskapning, men fra samarbeidspartiene fremhever at forslaget ikke svarer ut ambisjonen til de styrende partiene i kommunen.

Snu klimakrisen og flere i arbeid

"Partene bak denne avtalen legger frem mål, satsinger, tiltak og ambisjoner på vegne av klima og miljø. Kristiansand skal være en god by for våre barn og barnebarn. De skal en dag ta over kommunen vår. Vårt ansvar er at Kristiansand har rent vann, frisk luft og god miljøforvaltning også i fremtiden. Men jobben med å snu klimakrisen er i gang, og med økt styrke for hvert år.

Offentlige tall viser at Kristiansand har omtrent 4000 flere arbeidsledige enn andre byer vi kan sammenlignes med. Vår viktigste jobb er å få flere i arbeid. Det vil styrke familier og enkeltpersoner, forebygge utenforskap, bedre integrering, øke skatteinngangen og redusere offentlige utbetalinger. Den største satsingen i denne perioden er derfor jobbskaping.

Økonomiske forskjeller

Samfunnsregnskapet viser at de økonomiske forskjellene mellom folk her i landet øker. Innbyggere med økonomiske utfordringer får det enda vanskeligere, mennesker med økonomisk rikdom får det bedre. På lokalt nivå gir dette seg utslag i at enkelte barn ikke kan delta i aktiviteter sammen med venner, på grunn av økonomi. Psykisk uhelse, slitne foresatte og engstelige barn og unge er et resultat av fattigdom på norsk. Vi vil fortsette kampen med å få flere barn og unge og deres familier ut av fattigdom. Vi tror at en kombinasjon av satsing på sysselsetting og arbeid, sammen med en lettelse av byrder familier i lavinntektsfamilier opplever, vil ha en stor og positiv effekt.

Satse på bydelene

Kristiansand er fremdeles en ung og ny kommune. Lovnaden om å satse på bydelene står ved lag. Bydelsfondet dobles, servicetjenester for velforeninger opprettes, investeringer i skoler, idrettsanlegg og bydelshus styrker bydelene. Kristiansand bygger og investerer i et solid tempo, noe som også trygger hundrevis av arbeidsplasser i privat sektor.

Kristiansand kommune har lagt ned et stort stykke arbeid for å få etablert Morrows batterifabrikk til Støleheia. Vi vil fortsette å jobbe målretta for etableringer av fremtidsretta og klimavennlige arbeidplasser i årene som kommer.

Krevende år

Samarbeidspartiene vil rette en stor takk til administrasjonen og alle ansatte i Kristiansand kommune. Sammenslåingen gir både utfordringer og gode resultater. Vi vil fortsette tilpasning og integrering av de tre «gamle» kommunene i årene som kommer.

2020 har vært et historisk år. Covid-19 og nedstengning av lokalsamfunnet vårt har satt hele nasjonen og innbyggerne på prøve. Budsjettet bærer preg av dette. Det er knyttet større usikkerhet til overføringer fra sentrale myndigheter, presset på kommunale tjenester øker, og sysselsettingen er skjør i enkelte bransjer. Kommunens økonomiske situasjon er stram, men med god og streng styring. Det er verdt å fremheve omstillingsevnen kommunens ansatte har vist i 2020. Både koronapandemi og omorganisering etter sammenslåingen har påvirket arbeidsdagen til de aller fleste. Sammen med ansatte i privat sektor, og takket være innsatsen til hver enkelt familie og innbygger i Kristiansand, har vi klart å unngå ukontrollert smittespredning.