Songdalen: Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019

Fremoverlent inn i storkommunen, historisk som siste gang fra Songdalen, og Arbeiderpartiet kjenner seg godt igjen i forhold til rådmannens forslag og betraktninger. Nedenfor er de viktigste sakene tatt inn fra forslaget som skal behandles i kommunestyret. Lenke til hele saken følger nederst i denne publiseringen.

Nodeland

Stasjonsbydelen og Nodeland sentrum som vil bli knutepunktet i nord/sør akse og utvikling inn i fremtiden.

Fellesnemndas føringer

Fellesnemda for etableringen av Nye Kristiansand har lagt føringer for arbeidet med årsbudsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019-22. Rådmannens forslag har hensyntatt disse i all hovedsak. Det er kun innen enkelte gebyrområder lokale hensyn innebærer at tilpasninger ikke lar seg gjennomføre fullt ut. Samlet krav til driftsresultat og investeringsnivå er innenfor anbefalte rammer.

Enhetenes driftsrammer for 2019 videreføres uten reduksjoner. Ny bemanningsnorm i barnehager er kompensert fullt ut. Innen skole og NAV videreføres rammeøkning som er tilført i løpet av året. Det samme gjelder for hjemmetjenester. Politiske signaler om å satse på lærlinger og heltidskultur følges opp.

Sentrumsplan for Nodeland

Kommunestyret vil tidlig i 2019 realitetsbehandle sentrumsplan for Nodeland. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan tar høyde for investeringer som vil kunne stimulere til økt bosetting og vekst i den fremtidige stasjonsbydelen. Sentrale investeringer er ny skole med flerbrukshall på Vollan og kollektivknutepunkt med overgang mellom perrongene på Nodeland stasjon. For å løse ut tilsagn om økonomiske midler fra Vest-Agder fylkeskommune, foreslås etablering av kulturell møteplass i tilknytning til festplassen på Fagermoen torv.

Mjåvann industriområde

Kommunen har i flere år arbeidet målrettet sammen med flere aktører for å bygge ny avkjørsel til Mjåvann industriområde samtidig som Nye Veier AS bygger ny E39. Opplegg for finansiering av avkjørselen er avtalt mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Mjåvann Industriområde AS og Songdalen kommune. Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-22 tar høyde for dette.

Spennende og krevende

Det kommende året blir spennende men også krevende for kommunens folkevalgte og ansatte. Gode tjenester skal leveres til kommunens innbyggere samtidig som storkommunen gradvis etableres i prosess der Songdalen tar betydelig ansvar i forhold til kommunens størrelse. Overgangen krever omfattende innsats, fleksibilitet og godt samarbeid. Kommunen skal gå fremoverlent inn i storkommunen. I denne spesielle situasjonen må det imidlertid være forståelse for og legitimt å nedprioritere prosjekter og prosesser som kan gjennomføres etter at Nye Kristiansand er etablert fra 01.01.2020.

Nodeland 24.10.2018

Kjell A KristiansenRådmann

Prioriteringer drift:

Satsing på heltid: Alle med 90% stillinger kan få økt disse til 100% stillinger

Lærlingeordningen styrkes

Økt bemanning i Kulturskolen

Økt bemanning ungdomsklubben på Noden

Styrking av barnehagerammen knyttet til bemanningsnorm og pedagognorm

Styrking av rammen til Hjemmetjenesten

Styrking av rammen til NAV