Vil gi frivilligheten et løft

Kristiansand Arbeiderparti vil i sitt alternative budsjett for Kristiansand gi frivilligheten et stort løft. -Det er nødvendig, når mye tyder på at det borgerlige flertall fratar flere som arbeider med frivillihget en økonomisk håndsrekning, sier Aps gruppeleder Mette Gundersen.

-Vi står ovenfor store utfordringer de nærmeste årene med tanke på integrering og styrking av trygghetsnettet til personer som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidslivet, og som har opplevelsen av utenforskap. Det gjelder innenfor rus og psykiatri, rehabilitering og avslutting av skolegang før endt skoleløp. Det offentlige har en stor oppgave med å ivareta disse, og Arbeiderpartiet ser at de frivillige organisasjonene er et helt nødvendig supplement til de kommunale tjenestene for å lykkes med integreringsarbeidet i vid forstand, frenmholder Gundersen. 

(Arbeiderpartiets endringsforslag følger som dokumenter nederst i artikkelen)

 Solid økonomi 

 Hun presiserer at Kristiansand er i den situasjon at kommunen drives godt økonomisk. -Vi har penger på bok og vi har midler til å trå til når det er behov for det, uten at dette går utover de ordinære tjenestene. Arbeiderpartiet mener derfor at det er forsvarlig å gi tilskudd til det frivillige på et nivå som gir frivilligheten mulighet til å verve flere og å vokse seg enda større. Særlig er det frivillige arbeidet knyttet til flyktninger viktig. Kommunen klarer ikke godt nok å gi tilbud etter endt skoletid, på ettermiddag- og kveldstid og i helgene. De frivillige organisasjonene klarer det.  

Styrke lærlingsordningen 

 -Vi vil styrke lærlingsordningen og går inn for å å bruke en million kroner neste år, og to millioner de tre påfølgende år for å sikre flere lærlingeplasser i kommunen. Samtidig ønsker vi å satse videre på flere heltidsstillinger i Kristiansand, sier nestleder i bystyregruppen, Trond Blattmann. Som aktiv idrettsleder er han også opptatt av idrettens kår i Kristiansand. -2016 har vært preget av diskusjoner omkring idrettens kår i Kristiansand. Byen er i en særklasse med tanke på anlegg, men har noe å gå på når det gjelder tilrettelegging for toppidrett og samhandling med klubbene. Dette gjelder særlig på arrangementssiden. I tillegg forplikter gode anlegg kontinuerlig vedlikehold. Dette må prioriteres høyt i denne budsjettperioden.  Derfor ønsker Arbeiderpartiet å sette fokus på en strategi for satsing på toppidrett. 

Her er noen av Arbeiderpartiets endringsforslag i budsjett- og handlingsprogrammet: 

 *Flere lærere på barneetrinnet

* Fjerning av kontantstøtteen og styrking av barnehagene

* Tilskuddene til samslivskurs i Salem og Filadelfia opphører og overføres til diakoniarbeid i kirken. 

*Flere tiltak med sikte på heltidsstillinger i stedet for deltid 

* Mer penger til frivillige lag or organisasjoner

*Tilskudd til kreftkoordinatorstilling  

* Mer penger til kulturskolen 

*Helårs isdekke på idda

* 2,5 millioner hvert år til nye kunstgressbaner i tillegg til spillemidler

*Utvikle strandpromenadene og turstiene i nærområdene i Kristiansand

* Etablere en domkirkepark ved kirken, Gyldenløvesgate og kirkegaten.

 Økt eiendomsskatt 

 På driftssiden vil Kristiansand Arbeiderparti bruke nesten 18 millioner mer i 2017 i forhold til rådmannens budsjett. Beløpet øker til 30 millioner i 2018. Det skal foretas en beskjeden økning i eiendomsavgiftene som vil gi 100 kroner mer i gjennomsnitt per eiendom. Det innbringer ni millioner. I tillegg har kommunen så romslig økonomi at Arbeiderpartiet vil finansiere sine tiltak gjennom bruk av disposisjonsfondet for å skape økonomisk balanse.    

mette og trond